รางวัล
ด้านคุณภาพ
ปี เหตุการณ์สำคัญ
> 2531
 • ได้รางวัลเกียรติยศ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานยอดเยี่ยมแห่งปี โดยคณะกรรมการพิจารณา " ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานยอดเยี่ยม" และหนังสือพิมพ์พื้นฐาน
 • ได้รางวัล มาตรฐานสินค้าไทยส่งออก โดยคณะกรรมการพิจารณาสินค้าไทยส่งออกดีเด่น
 • ได้รางวัลเกียรติยศ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี โดยคณะกรรมการร่วมกับหนังสือพิมพ์พื้นฐาน
> 2532
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศสินค้าไทยแห่งปี โดยคณะกรรมการจัดงานฯ และหนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจ
> 2547
 • ได้รับรางวัล Best Preformance Awards - Technology SET AWARDS โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสารเงินและการธนาคาร
> 2549
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-MARK ประเภท คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า กับผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ โดย 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร)
> 2554
 • ได้รับรางวัล KANO Quality Award ระดับ Bronze Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท.)
รางวัล
ด้านการเพิ่ม
ผลผลิต
ปี เหตุการณ์สำคัญ
> 2552
 • ได้รับรางวัลชมเชย LEAN : ลดความสูญเปล่าจากการทำงาน จำนวน 1 รางวัล จากสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น ( สสท. )
 • ได้รับรางวัล KAIZEN ระดับเทคนิคยอดเยี่ยม :การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 รางวัล จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( สสท. )
> 2553
 • ได้รับรางวัล KAIZEN ระดับเทคนิคยอดเยี่ยม :การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 รางวัล จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( สสท. )
 • ได้รับรางวัล Thailand 5S Award ระดับ Golden Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
> 2556
 • ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
> 2557
 • ได้รับรางวัล KAIZEN BRONZE AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
> 2558
 • ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
> 2559
 • ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รางวัล
ด้านลูกค้า
ปี เหตุการณ์สำคัญ
> 2553
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศ Outstanding Performance Award โดยบริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
> 2543
 • ได้รับรางวัล Distinctive Performance Award โดยบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
> 2547
 • ได้รับรางวัล Best Vendor Award โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • ได้รับรางวัล Fedders Corporation Certificate of Appreciation August โดยบริษัท FEDDERS CORPORATION
 • ได้รับรางวัล Quality Plus Supplier Award โดยบริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
> 2548
 • ได้รับรางวัล Eco-Partner (คู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • ได้รับรางวัล Premier Hallmark Supplier Award 2005 โดยบริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ได้รับรางวัล SQCI (ผู้ส่งมอบ คุณภาพ ควบคุม นวัตกรรม) โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
> 2550
 • ได้รับรางวัล SQCI (ผู้ส่งมอบ คุณภาพ ควบคุม นวัตกรรม) โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • ได้รับรางวัล Quality Plus Supplier Award โดยบริษัท อีเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
> 2555
 • รับรางวัล “Vendor Performance Award” โดยบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ปี เหตุการณ์สำคัญ
> 2530
 • ได้รางวัลเกียรติยศ บริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 • ได้รางวัลเกียรติยศ ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี โดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
> 2532
 • ได้รับรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม ประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอนาคต จากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรี
> 2540
 • ได้รับรางวัลอนุรักษ์ชัน้ โอโซน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
> 2552
 • ได้รับรางวัล การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
Year Events
> 2558
 • ได้รับ Certificate of ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล