การรับรองด้านคุณภาพ / มาตรฐาน

ปี เหตุการณ์สำคัญ
> 2541
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE MARK และ CB MARK จาก INTERTEK TESTING SERVICE (ITS)
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 :1994 โดย BUREAU VERITAS CERTIFICATION
> 2543
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 โดย BUREAU VERITAS CERTIFICATION
> 2544
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย BUREAU VERITAS CERTIFICATION
  • ได้รับการรับรองในมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ UL จากสหรัฐอเมริกา
> 2545
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:1999 โดย BUREAU VERITAS CERTIFICATION
> 2548
  • ได้รับรองมาตรฐานในระบบ ISO/IEC 17025 : 1999 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
> 2551
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดย BUREAU VERITAS CERTIFICATION
> 2554
  • ได้รับมอบประกาศนียบัตร เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง มอก.26000 ไปใช้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ได้รับใบรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน