* เป็นผู้บริหารของบริษัท

นายสุรพร สิมะกุลธร *
ประธานกรรมการ
นายสุธี สิมะกุลธร *
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายประพจน์ อภิปุญญา
กรรมการอิสระ
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ *
กรรมการ
นายประสาน ตันประเสริฐ *
กรรมการ
นายอานนท์ สิมะกุลธร *
กรรมการ
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง *
กรรมการ
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา *
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นาย ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร *
กรรมการ
พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ *
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน