* กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นายสุเมธ สิมะกุลธร *
ประธานกรรมการ
นายสุธี สิมะกุลธร *
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการอิสระ
ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ
นายสุรพร สิมะกุลธร *
กรรมการ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ *
กรรมการ
นายอานนท์ สิมะกุลธร *
กรรมการ
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง *
กรรมการ
นาย ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร *
กรรมการ
พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ *
กรรมการ
นายธนา บุบผาวาณิชย์ *
กรรมการ
นายประสาน ตันประเสริฐ *
กรรมการ