บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้ผลิตและผู้ขายของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสูบชนิดสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความเย็น
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และKirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เมื่อปี 2525 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นับเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิต Condensing Unit ที่เป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องเย็น ชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ในชื่อหลักทรัพย์ ‘KKC’ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนกับนักลงทุนอื่น ๆ จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับทดแทนการนำเข้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้
  1. บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
  2. บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
  3. บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
  4. บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
  5. บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
  6. บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่และโรงงาน ประเภทธุรกิจ
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : +66 (0)2326 0831,
+66 (0)2739 4893
โทรสาร : +66 (0)2326 0837,
+66 (0)2739 4892
กิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
   
อีเมล์ เว็บไซต์
kkc@kulthorn.com http://www.Kulthorn.com
   
เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน
0107537002150 1,000 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 850 ล้านบาท)
   
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  
หุ้นสามัญ 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท