บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
สำนักงานใหญ่และโรงงาน ประเภทธุรกิจ
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : (662) 326-0831-6, 739-4893-5
โทรสาร : (662) 326-0837, 739-4892
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
   
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บริษัทถือหุ้น
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 100%