วิสัยทัศน์
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก


พันธกิจ
  1. ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
  2. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
  3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
  4. เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ
  5. ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


ค่านิยมร่วม
1
คุณภาพมาก่อน
ไม่รับ ไม่ทำ
ไม่ส่งของเสีย
2
เรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ
3
ทำงานแบบ
มีส่วนร่วม