ตำแหน่งงานว่าง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ที่ : natsuda.k_kkc@kulthorn.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ
 5. สำเนาหลักฐานพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร (ใช้สด.43, สด.8, ใบจบหลักสูตรรดปี3.เท่านั้น) 1 ใบ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ใบ
 7. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ใบ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 9. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิมหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) 1 ใบ
 10. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเท่านั้น) 1 ใบ
 11. หลักฐานผ่านการฝึกอบรม/ฝึกงานในหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
 12. สำเนาผลสอบ TOEIC หรือผลสอบความสามารถทางภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ใบ
ช่าง      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องมือกล, เทคนิคการผลิต, ช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างยนต์, ช่างแม่พิมพ์, ช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่เคมี      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารเคมี, ผสมสารเคมี
เลขานุการและธุรการ      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Word / Excel / E-mail)
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
พนักงานอัตราคนพิการ      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ไม่นั่งวีลเเชร์)
 • พูดสื่อสารได้และสามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯได้
วิศวกร      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรมAuto Cad หรือ 3D ได้
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบวุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาและมีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า
 • วุฒิ ปวส. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
IT Support / Programmer      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี, การเงิน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
นิติกร      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการฟัง / พูด / อ่าน/ เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
วิศวกรขาย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • จบวุฒิป.ตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / ไฟฟ้า
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
พนักงานขับรถผู้บริหาร      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : มีนาคม 2562)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ทำงานขับรถให้ผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อ :

คุณณัฐสุดา เขียวสนั่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์    
126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/5)   หรือ โทรศัพท์ : 02-326-0831-6
(เวลาทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ 7.30 – 16.30 น.)
E-mail : natsuda.k_kkc@kulthorn.com
Website : http://www.kulthorn.com
สวัสดิการ
 1. โบนัสและเงินสินน้ำใจประจำปี
 2. เงินรางวัลตอบแทนการไม่หยุดงาน ขาดงาน ลา มาสาย
 3. ค่าใบอนุญาต (วิศวกร, นิติกร, ตรวจสอบภายในหรือการเงิน)
 4. ค่าใบรับรองภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี)
 5. เงินพิเศษประจำปีกรณีไม่ขาดงาน ไม่ลาและไม่มาสาย
 6. เงินรางวัลอายุงานครบ10, 20, 30 ปี
 7. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 8. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์
 11. ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / ของขวัญสมรส / ของขวัญบุตรแรกเกิด
 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
 13. ชุดเครื่องแบบ / รองเท้าSafety
 14. รถรับส่งพนักงาน
 15. ข้าวและน้ำดื่ม
 16. ทุนการศึกษาบุตร
 17. ห้องพยาบาล
 18. การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
 19. วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)
 20. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7 - 10 วัน