ตำแหน่งงานว่าง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้ที่ : siripa.j_kkc@kulthorn.com, natsuda.k_kkc@kulthorn.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ต้องไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนจากด.ช./ด.ญ.เป็นนาย/น.ส.แล้ว) 1 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ (หากมีสำเนาหนังสือรับรองจบหรือสำเนาใบปริญญาบัตรให้แนบมาด้วย อย่างละ 1 ใบ)
 5. สำเนาหลักฐานพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร (ใช้สด.43, สด.8, ใบจบหลักสูตรรดปี3.เท่านั้น) 1 ใบ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ใบ
 7. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ใบ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 9. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิมหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี) 1 ใบ (กรณีมีประสบการณ์ทำงานต้องแนบเอกสารในข้อ9อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย)
 10. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเท่านั้น) 1 ใบ
 11. หลักฐานผ่านการฝึกอบรม/ฝึกงานในหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี) 1 ใบ
 12. สำเนาผลสอบ TOEIC หรือผลสอบความสามารถทางภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ใบ
ช่างเทคนิค      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องมือกล / ช่างยนต์ / เทคนิคการผลิต / ช่างเชื่อม / ช่างกล
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Sales Engineer      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งาน Sales Engineer
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง / พูด / อ่าน / เขียนอยู่ในระดับดี
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิป.ตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี
 • หากมีความสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกความปลอดภัย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย 4 - 6 ปี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 27 - 32 ปี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
 • สามารถใช้ Word และ Excel ได้
 • เพศชายอายุ 22 - 30 ปี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบทรัพยากรมนุษย์      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้าน HRD & OD
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรมและเงินเดือน 3 - 5 ปี
วิศวกร      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า / อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 22 - 27 ปี
เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารด้านกฎหมายระบบ ISO      2 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี
พนักงานห้องเคมี      1 อัตรา (โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2561)
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิ ม.6 สาขาวิทย์-คณิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี

สนใจติดต่อ :

คุณสิริภา จำใบรักษ์ และ คุณณัฐสุดา เขียวสนั่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์    
126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   หรือ โทรศัพท์ : 02-326-0831-6 ต่อ 156
วันและเวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.30 - 16.30 น.
E-mail : siripa.j_kkc@kulthorn.com, natsuda.k_kkc@kulthorn.com
Website : http://www.kulthorn.com
สวัสดิการ
 1. โบนัสและเงินสินน้ำใจประจำปี
 2. เงินรางวัลตอบแทนการไม่หยุดงาน ขาดงาน ลา มาสาย
 3. ปรับเงินประจำปี / ปรับตำแหน่งประจำปี
 4. ค่าตำแหน่ง
 5. ค่าใบอนุญาต (วิศวกร, นิติกร, ตรวจสอบภายในหรือการเงิน)
 6. ค่าใบรับรองภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี)
 7. เงินพิเศษประจำปีกรณีไม่ขาดงาน ไม่ลาและไม่มาสาย
 8. เงินรางวัลอายุงานครบ10, 20, 30 ปี
 9. ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 10. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์
 13. ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / ของขวัญสมรส / ของขวัญบุตรแรกเกิด
 14. ตรวจสุขภาพประจำปี
 15. ชุดเครื่องแบบ / รองเท้าSafety
 16. รถรับส่งพนักงาน
 17. ข้าวและน้ำดื่ม
 18. ทุนการศึกษาบุตร
 19. ห้องพยาบาล / ร้านค้าสวัสดิการสินค้าราคาถูก
 20. การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
 21. วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)
 22. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7 - 10 วัน