โครงสร้างคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มบริษัทกุลธร
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานคณะทำงาน
2. คุณสุเมศ บุญเจริญ รองประธานคณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KU)
3. คุณปิยรัตน์ จิตต์อารีย์เทพ เลขานุการคณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท THACOM)
4. คุณประสงค์ หมีมงคล คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KE)
5. คุณวิภารัศมิ์ ประเสริฐศรี คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KKC)
6. คุณพรพิมล ยงภูเขียว คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KKC)
7. คุณดำรงค์ศักดิ์ เรืองเขียว คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KMP)
8. คุณสมชาย บุญมาเลิศ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KMP)
9. คุณพนมพร ม่วงหุ้มทรัพย์ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KKF)
10. คุณภาคภูมิ ภาคสุโพธิ์ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KPC)
11. คุณนงลักษณ์ ประเมติยาโน คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KMC)
12. คุณชัด นกอยู่ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KSC)


คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ตัวแทนลูกจ้าง)
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณสุวดี จันทร์ศรี หัวหน้าคณะกรรมการสวัสดิการฯ
2. คุณปกาศิต โคตรจันทรา กรรมการสวัสดิการฯ
3. คุณเบญจมาศ ชินวงษ์ กรรมการสวัสดิการฯ
4. คุณวิทธชัย เดี่ยวอาสา กรรมการสวัสดิการฯ
5. คุณสิทธิชัย รานอก กรรมการสวัสดิการฯ
6. คุณวุฒิชัย พงษ์ศาศวัต คณะที่ปรึกษา
7. คุณพงษ์ศักดิ์ สายใจไทย คณะที่ปรึกษา
8. คุณไทร พุทธธรรม คณะที่ปรึกษา
9. คุณชัยยะ แวววรรณจิตร คณะที่ปรึกษา
10. คุณเกรียงศักดิ์ โพธิ์กฎ คณะที่ปรึกษา
11. คุณสุกฤษ บุญรัตนวงษา คณะที่ปรึกษา
12. คุณเกรียงศักดิ์ จีนศรี คณะที่ปรึกษา
13. คุณชัชวาลย์ อยู่หนู คณะที่ปรึกษา


คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ตัวแทนนายจ้าง)
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณวิภารัศมิ์ ประเสริฐศรี หัวหน้าคณะกรรมการสวัสดิการฯ
2. คุณกำเกิง เนียมพา กรรมการสวัสดิการฯ สายการผลิต
3. คุณณิชาภา เขมะกุลนันท์ กรรมการสวัสดิการฯ สายการตลาด
4. คุณณัฐกานต์ วังสรานนท์ กรรมการสวัสดิการฯ สายการบริหาร
5. คุณนรินทร์ ศักดิ์วิชิต กรรมการสวัสดิการฯ สายการเงิน