โครงสร้างคณะทำงานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะที่ปรึกษา
คุณไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวิรัช ขวัญชื่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณสุขสรรค์ สวัสดิชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณชนะชัย กุลนพฤฏษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณกำเกิง เนียมพา
รองผู้จัดการส่วนการผลิต


โครงสร้างคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มบริษัทกุลธร
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานคณะทำงาน
2. คุณพเยาว์ เกษจันทร์ รองประธานคณะทำงาน
3. คุณปิยรัตน์ จิตต์อารย์เทพ  เลขานุการคณะทำงาน
4. คุณสุเมศ  บุญเจริญ  คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KU )
5. คุณเรวดี  ลิขิตสุภิณ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท THAKOM)
6. คุณพรพิมล  ยงภูเขียว คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KKC )
7. คุณดำรงศักดิ์  เรืองเขียว คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KMP)
8. คุณทศพร ศิริศักดิ์  คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KKF)
9. คุณภาคภูมิ  ภาคสุโพธิ์  คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KPC)
10. คุณนงลักษณ์  ประเมติยาโน คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KMC)
11. คุณชัด นกอยู่ คณะทำงาน (ตัวแทนบริษัท KSC)


คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ตัวแทนลูกจ้าง)
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณราเชญ  มากมา  ประธานคณะทำงาน
2. คุณพะยอม  แจ้งสว่าง รองประธานคณะทำงาน
3. คุณพงษ์ศักดิ์  สังสีแก้ว เลขานุการ/กรรมการ
4. คุณไพบูลย์  พิมพรรณ  กรรมการ
5. คุณคณิน สิริประดับ  กรรมการ
6. คุณวรวิทย์  ทองใบ กรรมการ
7. คุณอำนาจ  อ่อนศรี  กรรมการ
8. คุณเฉลิมพล  ทวีสินธ์  กรรมการ
9. คุณชัชวาล  อยู่หนู  กรรมการ/ที่ปรึกษา
10. คุณอำนาจ  แฟนไธสง  กรรมการ/ที่ปรึกษา
11. คุณสมชาย  กลิ่นจันทร์กลั่น  กรรมการ/ที่ปรึกษา
12. คุณพงษ์เทพ  ยอดพิกุล  กรรมการ/ที่ปรึกษา
13. คุณจรรยา  ไตยพันธ์  กรรมการ/ที่ปรึกษา


คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ตัวแทนนายจ้าง)
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณพเยาว์  เกษจันทร์  ประธานคณะกรรมการ
2. คุณวรนันท์  บุญเกิด  กรรมการ
3. คุณประภัสสร ศิลา  กรรมการ
4. คุณณิชาภา  เขมะกุลนันท์  กรรมการ
5. คุณธนะรัตน์  วิเวก  กรรมการ
6. คุณพรพิมล  ยงภูเขียว  เลขานุการ/กรรมการ