Awards & RecognitionPolicy

SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชนดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและความสำคัญของภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังประสบอยู่
บริษัทจึงกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กรปฏิบัติและคงไว้ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเห็นชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบริหารงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและอนาคตตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและป้องกันการบาดเจ็บ, การเจ็บป่วยตลอดจนสุขอนามัยของพนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
4. คำนึงถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดความสูญเปล่าทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกัน ควบคุมมลภาวะ และจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินการของกระบวนการ
5. บริษัทจัดให้มีการทบทวนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา และเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนในระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. อบรมปลูกจิตสำนึกบุคลากรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของบริษัทได้ปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
7. เผยแพร่นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วไปที่สนใจ

QUALITY POLICY

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ สำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่นอกจากจะสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทและข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วยังสอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของลูกค้าด้วย เพราะบริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นดัชนีสำคัญที่จะชี้ถึงความเจริญก้าวหน้า และรุ่งเรืองของบริษัท ซึ่งบุคลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กรจะต้องตระหนัก และปฏิบัติงานให้มีผลลัพธ์ที่จะส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า
          การดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนในระบบบริหารคุณภาพ จะทำให้บริษัทสามารถชี้บ่งความต้องการและคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและอนาคต และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพที่สามารถวัดผลได้ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
          บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลของระบบ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า และจะดำเนินการให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ