CSR Policy

นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่พื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงการดำเนินการในกระบวนการธุรกิจ (In process) ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการด้านพนักงาน การสร้างเสริมศักยภาพการทำงานและการคุ้มครองด้านสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน และการคำนึงถึงการดำเนินงานนอกกระบวนการธุรกิจ (After process) หรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินการควบคู่กับการดำเนินงานในบริษัทที่ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1.ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสินค้า เป็นการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบจากตัวสินค้าซึ่งครอบคลุมถึงการใช้บริการ วัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต รวมทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ

2.ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกระบวนการผลิต เป็นการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและวิธีการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิผลที่ดี เช่น การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น การกำจัดของเสีย การบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบต่อชุนชนใกล้เคียง

3.ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม เป็นการดำเนินงานที่บริษัทให้ความสำคัญในกิจกรรมหลังจากกระบวนการผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพนักงาน เป็นการดำเนินงานที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานของพนักงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคุ้มครองทางสังคม สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1.บริษัทได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility;CSR ) เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาครัฐฯและอื่นๆ และใช้เป็นแนวปฎิบัติ ดังนี้

2.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฎิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดการด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทดำเนินกิจการในแนวทางที่ไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและปฎิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดเห็นส่วนบุคคล และสิทธิพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก

4.การปฎิบัติต่อแรงงาน บริษัทคำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคโดยดำเนินกิจกรรมและปฎิบัติงานทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รับข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซึ่งความต้องการใช้สินค้าของบริษัทตลอดไป

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินกิจการในแนวทางที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ โดยปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้ดำเนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่วมและสร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม

8.นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่อง “ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรม

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกำไร ความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้กำหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่ายได้ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ใช้ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและการปฎิบัติงานในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฎิบัติในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม

โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (www. Kulthorn.com)

เอกสาร

ดาวน์โหลด

Anti-corruption

Community and social development

Environmental care

Fair business operation

Fair treatment of labor

Innovation and dissemination of innovation from social responsibility operations

Respect for human rights

Responsibility to consumers