Awards & RecognitionPolicy

SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การควบคุมมลภาวะและจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยง การกำจัดความเสี่ยงอันตรายไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยมีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเห็นชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ


การดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชี้บ่งตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร การฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในทุกคนทุกระดับในองค์กรตระหนัก และปฏิบัติงานให้มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสื่อสารบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ สำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ทิศทางกลยุทธ์และบริบทขององค์กร รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
        
การดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทอย่างเป็นกระบวนการ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบจะทำให้สามารถชี้บ่งตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ โดยบริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นดัชนีสำคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของบริษัท

        
บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร การฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในทุกคนทุกระดับในองค์กรตระหนัก และปฏิบัติงานให้มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสื่อสารบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง