LABOR Policy

นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต วิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการจำหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและคอนเด็นซิ่งยูนิต สำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยตระหนักว่าธุรกิจของ บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในทุกระดับซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแรงงานไทย พร้อมทั้งมีระบบการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีซึ่งพนักงานได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ และอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ต่อสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.บริษัทฯ มีเจตนารมณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย รวมถึงจัดสวัสดิการให้กับพนักงานตามความเหมาะสม

3.บริษัทฯ ดำเนินการทบทวนนโยบายมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป