ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างถังเก็บน้ำ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่