บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกผลงานกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงจนประสบผลสำเร็จภายในบริษัท ประจำปี 2017 เข้าประกวดกับทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นภายในองค์กร ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก ในประเภท Automation Kaizen โดยผลงาน CHAMFER PISTON PIN HOLE : AW ได้รับรางวัล Kaizen Golden Award เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Center : BITEC

สมาชิกผู้จัดทำกิจกรรม ได้แก่

  1. นายสายยัณห์ โพธิ์กฎ ช่างไฟฟ้า
  2. นายอนุพงษ์ ยศสมสาย ช่างเทคนิค
  3. นายบริพัฒน์ ไชยทัพ วิศวกรออกแบบ
  4. นายพิรุณ โฉมเฉลา วิศวกรการผลิต

Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy