บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกผลงานกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงจนประสบผลสำเร็จภายในบริษัท ประจำปี 2017 เข้าประกวดกับทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นภายในองค์กร ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก ในประเภท Automation Kaizen โดยผลงาน CHAMFER PISTON PIN HOLE : AW ได้รับรางวัล Kaizen Golden Award เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Center : BITEC

สมาชิกผู้จัดทำกิจกรรม ได้แก่

  1. นายสายยัณห์ โพธิ์กฎ ช่างไฟฟ้า
  2. นายอนุพงษ์ ยศสมสาย ช่างเทคนิค
  3. นายบริพัฒน์ ไชยทัพ วิศวกรออกแบบ
  4. นายพิรุณ โฉมเฉลา วิศวกรการผลิต