๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณสุรพร สิมะกุลธร คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือกุลธร เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ศาลาสหไทยสมาคม สำนักพระราชวัง

Khun Suraporn Simakulthorn led Kulthorn Staff Team to present flower and well wishing books to His Majesty on the occasion of 70th anniversary of accession to the throne


Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy