๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณสุรพร สิมะกุลธร คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือกุลธร เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ศาลาสหไทยสมาคม สำนักพระราชวัง

Khun Suraporn Simakulthorn led Kulthorn Staff Team to present flower and well wishing books to His Majesty on the occasion of 70th anniversary of accession to the throne