เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 พนักงานของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บางส่วน ได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่า ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ