SAFETY ACTIVITY

วันนี้ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีนักศึกษา (พยาบาล) พยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  

และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานตามโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติร่วมกับฝ่ายความปลอดภัย KKC 

ช่วงเช้าเวลา 9:00 - 11:00 น (หัวหน้างาน) และช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. (พนักงาน) โดยได้รับเกียรติจากคุณกำเกิง  เนียมพา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตได้มากล่าวให้นโยบาย และเปิดกิจกรรมในวันนี้  ซึ่งกิจกรรมได้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้บริหารผู้จัดการ  หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนส่งพนักงานและหัวหน้างานเข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้