Subsidiaries

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มพรีเมียร์เพื่อทำการผลิตคอมเพรสเซอร์ระบบลูกสูบภายใต้ลิขสิทธิของ Sanyo ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ระบบคุณภาพในระดับสากลที่ได้รับการรับรอง เช่น ISO 9001:2000, TIS/OHSAS 18001:1999/ ISO 14001 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ UL และ CE บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการใช้งานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำนักงานใหญ่และโรงงานสำนักงานสาขา
เลขที่ 446/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
โทรศัพท์ : +66(0)3720 4835-41 
โทรสาร : +66(0)3720 4844
(1) เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ : + 66(0)3884 6072-4 
โทรสาร : +66(0)3884 5677 
(2) เลขที่ 129 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศัพท์ : +66(0)2326 0612 
โทรสาร : +66(0)2326 0802
  
ประเภทธุรกิจหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและชิ้นส่วนเหล็กหล่อหุ้นสามัญ 12,600,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  
บริษัทถือหุ้น 
99.99%