Subsidiaries

ในช่วงแรกบริษัทก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ ในปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณภาพสูงภายใต้ลิขสิทธิของ RANCO ประเทศอังกฤษและต่อมาลิขสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงจึงทำการผลิตภายใต้ชื่อการค้า K-Controls ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป็นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยาที่ใช้ทำชิ้นส่วนมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเยอรมันและออสเตรียภายใต้ชื่อการค้า K.M.C.

สำนักงานใหญ่และโรงงานประเภทธุรกิจ
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ : +66(0)3859 3030-3 
โทรสาร : +66(0)3859 3028
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่  เครื่องทำน้ำเย็น
  
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วบริษัทถือหุ้น
หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท100%