Subsidiaries

ในช่วงแรกบริษัทก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ ในปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ลิขสิทธิของ RANCO ประเทศอังกฤษ และต่อมาลิขสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงจึงทำการผลิตภายใต้ชื่อการค้า K-Controls ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป็น บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด  นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา ที่ใช้ทำชิ้นส่วนมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเยอรมันและออสเตรียภายใต้ชื่อการค้า K.M.C.

สำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : +66(0)3859 3030-3 
โทรสาร : +66(0)3859 3028
อีเมล : sale.kmc@kulthorn.com

ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่  เครื่องทำน้ำเย็น
บริษัทถือหุ้น  100%
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เดินทางมาหาเรา Map
ข้อมูลสินค้า Download