Subsidiaries

ในช่วงแรกบริษัทก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ ในปี พ.ศ. 2533 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ลิขสิทธิของ RANCO ประเทศอังกฤษ และต่อมาลิขสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงจึงทำการผลิตภายใต้ชื่อการค้า K-Controls ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป็น บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด  นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา ที่ใช้ทำชิ้นส่วนมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเยอรมันและออสเตรียภายใต้ชื่อการค้า K.M.C.

สำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : +66(0)3859 3030-3 
โทรสาร : +66(0)3859 3028
อีเมล : sale.kmc@kulthorn.com

ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่  เครื่องทำน้ำเย็น
บริษัทถือหุ้น  100%
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เดินทางมาหาเรา Map
ข้อมูลสินค้า Download

Our website use cookies to distinguish users from other users, which helps us to provide you with a good experience on the website. And help us improve the website as well. The purpose of this policy is to provide you, as a service user and visiting the KULTHORN GROUP website, to obtain clear and accessible information about the cookies used by KULTHORN GROUP and the role they play in helping us provide your experience. the best job for you and the choices you have regarding your cookie settings. Cookie Policy